dimecres, 27 de novembre de 2013

Reducció quotes AMPA

En la línia del que l'Associació ha vingut fent els darrers cursos, a la darrera Assemblea General (celebrada el passat dilluns 25 de novembre) es va acordar una reducció en l'import de la quota de l'associació, atenent les peticions rebudes per part de les famílies monoparentals i nombroses.
I  també es va aprovar :
- Establir una única quota per fill de 32 € / any
- Distribuir el cobrament al llarg de l'any en funció del nombre de fills

El quadre de cobrament de quotes presentat va ser següent :
- A finals d'aquest mes de novembre tothom rebrà el càrrec d'una quota
(les famílies que van inscriure un alumne de P3 se'ls descomptarà de la quota l'import avançat en el moment de la matriculació)
- A principis de gener les famílies amb 2 o més fills, rebran el càrrec corresponent a la quota pel segon fill
- A principis de març les famílies amb 3 o més fills, rebran el càrrec corresponent a la quota pel tercer fill
- A principis de maig les famílies amb 4 fills, rebran el càrrec corresponent a la quota pel quart fill

dijous, 14 de novembre de 2013

Convocatòria Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col•legi Claret


Per la present totes les famílies sou convocades a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col•legi Claret que es celebrarà:

Data: dilluns, 25 de novembre de 2013
Lloc: Auditori del Col•legi (accés pel carrer Sicília, 333)
Hora d'inici :
- 1ª convocatòria Assemblea Ordinària: 20:00 hores
- 2ª convocatòria Assemblea Ordinària: 20:30 hores.
Hora finalització : com a molt tard les 23.00

Amb el següent ordre del dia:
- Presentació de l'Associació
    * Estructura i funcionament
    * Calendari activitats
    * Comissions :
        - Sociocultural
        - Delegats
        - Foment de la lectura
        - Formació (Tallers i xerrades)
        - Socialització de llibres
        - Econòmica
        - Esportiva
- Ratificació de la llista de vocals de la junta
- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
- Informe dels auditors de comptes
- Aprovació dels comptes del curs 2012-2013 (comparativa pressupost-resultat 2012-2013, pregunteu als delegats el codi d'accés)
- Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2013-2014.
- Lectura de propostes rebudes per la posterior anàlisi per part de la Junta :
    * Àmbit de l'Associació :
        - Equiparar les quotes de les famílies monoparentals amb les famílies amb 3 fills a l'escola.
        - Dotar les comissions d'un pressupost mensual
        - Creació d'un grup de seguiment dels menús escola
    * Altres
- Torn obert de paraula

Extracte dels estatuts referent a la condició de soci de l'Associació, i la normativa de funcionament de l'Assemblea General :
- Són socis de l'Associació els pares o, en el seu cas, els tutors legals dels alumnes matriculats en el Col·legi Claret que manifestin llur voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes a que es refereix l'article 8è dels presents estatuts.
- Els socis seran donats de baixa de l'Associació per algun dels següents motius :[...]
        c) Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
- L'Assemblea general és l'òrgan suprem de l'Associació i està constituïda per tots els socis.
- Els socis hauran d'assistir personalment, sense poder delegar el seu vot, a l'Assemblea.
- Tots els acords de les Assemblees Generals seran presos per majoria simple de vots dels associats presents.
- Solament es considera un vot per unitat familiar o representant legal de l'alumne, encara que hi hagi més germans matriculats al centre.
- Els acords de les Assemblees Generals obliguen tots els socis.

A Barcelona, novembre de 2013.

El President,

Josep Mª Silvestre i Pérez

diumenge, 10 de novembre de 2013

dimarts, 5 de novembre de 2013

Taller de Teràpia del Riure / Risoterapia


L'AMPA organitza un taller de Teràpia del Riure / Risoterapia.

Objectiu :
- Alliberar tensions i reduir l’estrès.
- Experimentar el goig de riure profundament i gaudir de la senzillesa
- Crear un ambient distès i alegre en què emergeixi la confiança, la cooperació, la complicitat i l’espontaneïtat
- Facilitar un estat personal i grupal relaxat i confortable 

Data : 20/11/13 
Hora : 19:30
Lloc : Sala de psicomotricitat d'infantil
          (accés per la porta d'infantil - carrer Nàpols cantonada Sant Antoni Maria Claret)
Gestiona : Escuela Risoterapia - Instituto TERP (www.escueladerisoterapia.com, www.institutoterp.com)

Cal inscripció prèvia a l’adreça : ampa@claretbarcelona.cat
(Es confirmarà la inscripció via correu electrònic).