divendres, 17 d’octubre de 2014

Convocatòria Assemblea General Ordinària de l’AMPA Col•legi Claret + Eleccions Junta

Totes les famílies sou convocades a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col•legi Claret que es celebrarà:

Data: dimecres, 19 de novembre de 2014
Lloc: Auditori del Col•legi (accés pel carrer Sicília, 333)
Hora d'inici :
   - 1ª convocatòria Assemblea Ordinària: 20:00 hores
   - 2ª convocatòria Assemblea Ordinària: 20:30 hores.

Amb el següent ordre del dia:
- Presentació de l'Associació i ratificació de la llista de vocals de la Junta
- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
- Informe dels auditors de comptes
- Aprovació dels comptes del curs 2013-2014
- Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2014-2015
- Lectura de propostes rebudes per destinar el Fons de Col·laboració de l'AMPA per posterior aprovació per part de la Junta.
- Torn obert de paraula
- Eleccions a Junta de l'AMPA Claret

Adjuntem Extracte dels estatuts referent a la condició de soci de l'Associació, la normativa de funcionament de l'Assemblea General i l'elecció de la Junta (document adjunt) :

- Són socis de l'Associació els pares o, en el seu cas, els tutors legals dels alumnes matriculats en el Col·legi Claret que manifestin llur voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes a que es refereix l'article 8è dels presents estatuts.
- Els socis seran donats de baixa de l'Associació per algun dels següents motius :[...]
      c) Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
- L'Assemblea general és l'òrgan suprem de l'Associació i està constituïda per tots els socis.
- Els socis hauran d'assistir personalment, sense poder delegar el seu vot, a l'Assemblea.
- Tots els acords de les Assemblees Generals seran presos per majoria simple de vots dels associats presents.
- Solament es considera un vot per unitat familiar o representant legal de l'alumne, encara que hi hagi més germans matriculats al centre.
- Els acords de les Assemblees Generals obliguen tots els socis.

A Barcelona, octubre de 2014.

El President,


Josep Mª Silvestre i Pérez

dilluns, 13 d’octubre de 2014

Nova campanya de recollida de taps

Fa gairebé dos anys vam iniciar la recollida de taps en favor de la Campanya SOS - Richi.

Passat aquest temps, la salud del Richi ha millorat molt, i els responsables de la campanya han iniciat un nou projecte (Fundación Richi - http://www.richifoundation.org/es/what-we-do-our-mission/) finançat mitjançant altres vies.

Paral·lelament, a finals del curs passat, un pare de l'escola afectat d'esclerosi múltiple, ens va presentar la campanya de recollida de taps "Destapa la teva solidaritat" en favor de la Fundació Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple (FGAEM -http://www.fundaciongaem.org/ca/fundacion-2/eventos/campana-destapa-tu-solidaridad/ ).

Us voldríem agrair la vostra participació fins al moment (http://ampaclaretbcn.blogspot.com.es/2012/10/campanya-sos-richi.html), i convidar a continuar participant en la recollida de taps, a partir d'ara per aquesta nova entitat, amb el mateix entusiasme que ho heu vingut fent fins ara portant els taps al punt de recollida de l'accés d'infantil (Nàpols / Pare Claret).

Moltes gràcies.

Junta de l'AMPA del Col·legi Claret de Barcelona